The Best Christmas Gift – An Auschwitz Survivor Story (Nejlepsi Vanocní Darek – Pribeh Zeny co Prezila Osvetim)

25 12 2008
Článek v ČEŠTINĚ dole (Klikněte na “Read the rest …”)

Birkenau

It has been more than half a century since World War II ended. There are fewer and fewer people in the world that can describe what they experienced during these tough times. Stories about German concentration camps are almost forgotten or even dismissed as exaggerated or even fabricated. One Czechoslovak Jewish citizen lives today to tell you that the camps existed and her tattoo with her ID number remains as a reminder of her traumatic experience. Her name is Alice and she moved to the USA along with her children that are now in their 50s. This year they spent Christmas separately but Alice was still present in a way – they watched her interview named “Shoah” (Holocaust) that describes her experiences prior, during, and after her stay at the Auschwitz concentration camp.

 

Alice lived in Slovakian part of Czechoslovakia. Both of her both parents were Jewish but they did not practice their religion.  They had a large house, a farm and an insurance company. Since Slovakia was occupied by Hungarians, the family was safe from Germans for a while. Hungarian soldiers even took over half of their house but the family still somewhat lived their normal life. Unfortunately, in 1944 they were forced by these soldiers to move out of their house completely and were transferred to a ghetto – a place where Jews were placed prior to their transportation to concentration camps.

 

Alice was only 18 years old and did not know how much her life would be changed for the rest of her life. In June all people in the ghetto were forced into cargo trains, where they were locked for 4-5 days. They had minimal food and water and no idea where they will end up. After the transport, the train door opened to their distressful reality. Older people were separated from young ones and sent to the gas chamber. This was the last time Alice saw her parents but she was told that she would be working in the camp and supporting her parents that were suppose to live in a separate part of the camp. Of course, this was a lie that Alice soon discovered from other camp survivors.

 

People in the camp worked hard all day for a little piece of bread and cabbage. Their food and water were tainted with drugs to keep them calm. Every day was their lucky day since Germans would pick people for any illogical reason to send them to a gas chamber. Alice fought every day to survive this brutality and taking care of her younger sister gave her all the strength to survive. Later on she was transported along with her sister to another camp where she met her older sister, whose newborn baby girl was taken away for adoption…

 

The story we have heard was very long and we could not possibly describe it as well as Alice herself but we wanted to give you an idea of what some Czechoslovak Jews had to go through. Alice spent her Christmas in the Czech Republic this year with her younger sister but her grandchildren and other members of the family watched her 1.5 hour interview, where she talks about her life; therefore, she was still with them in a way. Alice’s oldest grandson digitized this video and made copies along with his wife for everybody in the family. This was the last Christmas gift that everybody received and the youngest grandson mentioned that that was the best gift he has ever received.

 

What a great story! Please, send us your stories and we will be more than happy to publish them too. We should preserve this important part of our history.

***

Buchenwald

Druhá světová válka již skončila před více než půl stoletím. Stále méně lidí na světě může popsat to, co prožili během tohoto těžkého období. Příběhy o německých koncentračních táborech jsou téměř zapomenuté, anebo se i říká, že jsou vymyšlené. Jeden československý občan židovského původu vám může dnes říct, že tyto tábory existovaly a její vytetované identifikační číslo byl jen jedním z důkazů jejího traumatizujícího příběhu. Jmenuje se Alice a přestěhovala se do USA, spolu s jejími dětmi, kterým je teď okolo 50 let. Tento rok strávili Vánoce odděleně, ale Alice byla stále přítomna – ve videozáznamu z jejího rozhovoru s názvem “Shoah” (Holocaust), který popisuje její zážitky před, během a po pobytu v koncentračním táboře Osvětim.
Alice žila ve slovenské části bývalého Československa. Její rodiče byli židovského původu, ale nepraktikovali jejich náboženství. Měli velký dům, farmu a pojišťovací společnost. Vzhledem k tomu, že Slovensko bylo obsazeno Maďary, rodina byla na chvíli v bezpečí před Němci. Maďarští vojáci převzali polovinu jejich domu, ale rodina stále poněkud žila jejich normální život. Bohužel, v roce 1944 byli nuceni těmito stejnými vojáky k přesunu ze svého domu do ghetta – místa, kde byli Židé umístěni před jejich transportem do koncentračních táborů.

 
Alici bylo jen 18 let, a nevěděla, jak moc se její život změní od tohoto momentu. V červnu všichni obyvatelé ghetta byli přesunuti do nákladních vlaků, ve kterých byli zamčeni po 4-5 dní. Měli minimálním množstvím potravy a vody a netušili, kde skončí. Poté, se dveře vlaku otevřely to jejich nové zneklidňující reality. Starší lidé byli odděleni od mladých a byli posláni do plynové komory. To byl poslední den, kdy Alice viděla její rodiče, ale bylo jí řečeno, že pracováním v táboře bude podporovat její rodiče, kteří prý žili v oddělené části tábora. Samozřejmě, že to byla lež, kterou Alice brzy zjistila od jiných členů tábora.
Lidé v táboře pracovali tvrdě po celý den pro malý kousek chleba a zelí. Jejich jídlo a voda obsahovaly léky pro uklidnění. Každý den byl jejich šťastný den, protože Němci vybírali lidi z tábora z různých nelogických důvodů a posílali do plynové komory. Alice bojovala každý den o přežití této brutality a péče o její mladší sestru ji pravděpodobně dala všechnu sílu na přežití. Později byla přepravena spolu se svou sestrou do jiného tábora, kde se setkala s její starší sestrou, které odebrali její novorozenou dceru do adopce…

 
Tento příběh je velmi dlouhý a nemohli jsme ho popsat tak, jak by mohla sama Alice, ale chtěli jsme vám dát malou představu o tom, čím někteří českoslovenští Židé museli projít. Alice strávila Vánoce tento rok v České republice s její mladší sestrou, ale její vnoučata a ostatní členové rodiny shlédli její 1,5 hodiny rozhovor, kde Alice mluví o svém životě, čímž byla stále jaksi s nimi. Nejstarší vnuk zdigitalizoval toto video a vyrobil kopie pro každého v rodině spolu se svou manželkou. Toto video bylo posledním dárkem, který byl rozdán na Štědrou noc a nejmladší vnuk se zmínil, že to byl ten nejlepší dárek který kdy dostal.

 
Skvělý příběh, že ano! Prosím, pošlete nám své příběhy a my je rádi zveřejníme. Měli bychom zachovat tuto důležitou součást naší historie.

 

Sources (Zdroje):
Wikipedia
S-H-O-A-H
 

***

HOME

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: