Is Czech Carp Special? (Je Cesky Kapr Zvlastni?)

29 12 2008

Článek v ČEŠTINĚ dole (Klikněte na „Read the rest …”)

As you may already know, Czechs and Slovaks eat carp on Christmas Eve as their main dish. Is this the only day that they eat fish then? Peter Gandalovic, Czech Agriculture Minister, started a project to encourage Czechs to eat more fish all year round. Apparently, the Czech Republic is the biggest producer of fish but it is a country with the lowest rates of fish consumption (we don’t have information about Slovakia). Moreover, recent news announced that Czech scientists will launch a three-year project to prove that carp meat will improve overall human health. Will these incentives change this sad statistics?

 

The project lead by Peter Gandalovic will cost the country about 150 million crowns. Hopefully, this project will increase the consumption of freshwater fish and allow more Czechs to benefit from them. Unfortunately, Czechs produce thousands of tons of carp and other freshwater fish but most of them are exported to other countries. The project should bring more awareness to home-grown fish that should be consumed all year round and not just during Christmas.

 

Last week, Ceske Noviny, announced that Czech scientist will launch a three-year long project that will prove that carp consumption will improve overall health. This study was launched based on a very successful study of the Eskimos in Greenland, who don’t suffer from heart disease. Greenland’s fish consumption is much higher than in the Czech Republic, where Czechs eat only about five kilograms of fish per capita per year. Consequently, about 50 percent of all deaths in the Czech Republic are due to cardiovascular diseases. A similar study was conducted in Sweden at the University in Uppsala, where scientists tested health impacts of salmon and trout and received a prestigious international award in September this year.

 

The Czech scientists will focus, however, on Czech carp from Vodnany in South Bohemia. The fish will be fed with a special food enriched with beneficial substances that will increase the amounts of the Omega-3 fatty acids in the meat. About 120 patients, who have undergone heart surgery, will be served carp fillets three times a week for 1.5 months. The project will include the Research Institute of Fish Culture and Hydrobiology at the University of South Bohemia in Ceske Budejovice, a local fishery company, and the Institute of Clinical and Experimental Medicine (IKEM) in Prague.

 

Will the incentive increase fish consumption in the Czech Republic? Additionally, will the carp study show similar or even better results than the Swiss study? Maybe there is something special about Czech carp. Unfortunately, Americans say that carp meat is the worst fish meat ever. What do you think?  

*** 

[ad#co-2] 

Jak již možná víte, Češi a Slováci jí kapra na Štědrý den jako hlavní chod. Je Štědrý den jediným dnem, kdy tedy jí ryby? Petr Gandalovič, ministr zemědělství České republiky, zahájil projekt na podporu konzumace ryb v České republice po celý rok. Kupodivu, Česká republika je největším producentem ryb, ale je to země s nejnižší konzumací ryb (nemáme informace o Slovensku). Navíc poslední zprávy oznámily, že čeští vědci zahájí tříroční projekt, který má dokázat, že kapří maso zlepší celkové zdraví člověka. Změní tyto aktivity smutnou statistiku?

Projekt pod vedením Petra Gandaloviče bude stát zemi asi 150 milionů korun. Doufejme, že tento projekt zvýší spotřebu sladkovodních ryb a více Čechů bude z tohoto projektu těžit. Bohužel, Češi produkují tisíce tun kaprů a dalších sladkovodních ryb, ale většina z nich je vyvážena do ostatních zemí. Projekt by měl přinést větší informovanost o rybách pěstovaných doma a měl by zvýšit konzumaci ryb po celý rok a ne jen během Vánoc.

Minulý týden České Noviny oznámily, že čeští vědci zahájí tříroční projekt, který dokáže, že konzumace kaprů zvýší celkový zdravotní stav. Tato studie byla založena na velmi úspěšném studiu s Eskymáky v Grónsku, kteří netrpí srdečním onemocněním. Spotřeba ryb v Grónsku je mnohem vyšší než v České republice, kde Češi jedí jen asi pět kilogramů ryb na jednoho obyvatele za rok. V důsledku toho asi 50 procent všech úmrtí v České republice je z kardiovaskulárních onemocnění. Podobná studie byla provedena ve Švédsku na univerzitě v Uppsale, kde vědci potvrdili zdravotní prospěch lososů a pstruhů a obdržel prestižní mezinárodní ocenění v září tohoto roku.

Čeští vědci se však zaměří na české kapry z Vodňanech v jižních Čechách. Ryby budou krmeny speciální potravou obohacenou prospěšnými látkami, které zvýší množství Omega-3 mastných kyselin v mase. Asi 120 pacientů, kteří podstoupili operaci srdce, budou krmeni kapřími filety třikrát týdně po dobu 1,5 měsíce. Projekt bude zahrnovat Rybářský a hydrobiologický výzkumný ústav Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, místní rybářství a Institutu pro klinickou a experimentální medicínu (IKEM) Praze.

Zvýší tyto aktivity spotřebu ryb v České republice? Ukáže studie kaprů podobné anebo dokonce lepší výsledky než švýcarská studie? Možná jsou čeští kapři v něčem zvláštní. Bohužel, Američané říkají, že kapří maso je nejhorší rybí maso vůbec. Co si o tom myslíte?

Sources (Zdroje):

Radio.cz

Ceske Noviny

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: