Woodrow Wilson Monument to Return to Prague (Návrat Památníku Woodrow Wilsona do Prahy)

5 01 2009

Článek v ČEŠTINĚ dole (Klikněte na “Read the rest …”)

Wilson monument in Prague

How many of you know that there was a monument to an American President in Prague? Yes, there was a statue of Woodrow Wilson located at the main train station in the center of Prague. The monument was destroyed by the Nazis in 1941 and was forgotten for more than 60 years. A new project, initiated by American Friends of the Czech Republic (AFoCR), will renew this monument in Prague to remind us of the close ties the Czech Republic and United States share.

The project was started in 2006 by AFoCR, which in 2008 issued a tender for a sculptor to recreate the statue. AFoCR also hired a law firm to make sure that the restoration conformed to Czech and EU laws. The project was supported by the City of Prague because of their respect for Woodrow Wilson and for their emigrants in the United States, as well as for a follow-up to the initiative of establishing the Tomas Masaryk Memorial in Washington, D.C. that was completed in 2002.

The Wilson Monument in Prague will, therefore, serve as a counterpart to the Masaryk Memorial in the U.S.A, symbolizing shared democratic values by Czechs and Americans and creating a deeper bond between the two countries. Masaryk greatly influenced President Wilson’s views of a post-war settlement, and in September 1918 Masaryk was recognized by the U.S. government as the leader of an Allied country. Two months later he was elected as the President of Czechoslovakia – a new country that for the first time united the Czechs and Slovaks into one state.

The new statue will be cast into bronze and will be unveiled sometime in 2010.  The original statue was also made of bronze and stood on a granite pedestal and it was dedicated on July 4th, 1928.  On the base was the message, both in Czech and English: “The world must be made safe for democracy.” The new monument location will be different due to the fact that the communists built an addition to the train station that took the original monument site in Vrchlicky Park.

The new statue will be an exact replica of the original one. About a year ago, an original plaster bust of the head of the Wilson statue was found in a warehouse of the Czech National Museum in Prague.  This guarantees that the statue will closely resemble the original that was created in 1928. The estimated cost of the rebuilt monument is about $500,000. If you are interested in a tax-deductible contribution, please, visit the AFoCR site: http://www.afocr.org/ for more information.

***

Masaryk monument in the USA

Kolik z vás ví, že v Praze byl památník amerického prezidenta v Praze? Ano, byla to socha W. Wilsona, která se nacházela u hlavního vlakového nádraží v centru Prahy. Pomník byl zničen nacisty v roce 1941 a byl zapomenut po více než 60 let. Američtí Přátelé České Republiky iniciovali projekt na obnovu tohoto památku v Praze, aby znovu připomněl úzké spojení České republiky se Spojenými státy.

Projekt již začal v roce 2006 díky Americkým Přátelům České Republiky, kteří v roce 2008 vydali výběrové řízení na sochaře k obnovení sochy. Také najali advokátní kancelář, aby se ujistili, že obnovení bude v souladu se zákony České republiky a Evropské Unie. Projekt byl podpořen úřadem města Prahy z respektu k prezidentovi Wilsonovi, emigrantům ve Spojených státech a z díků za památník Tomáše Masaryka ve Washingtonu, DC, který byl dokončen v roce 2002.

Wilsonův Monument v Praze bude proto sloužit jako protipól Masarykova památníku v USA, symbolizující stejné demokratické hodnoty, které Češi a Američané sdílejí a vytvoří hlubší pouto mezi oběma zeměmi. Prezident Masaryk výrazně ovlivnil názory prezidenta Wilsona během poválečného vypořádání, a v září 1918 byl Masaryk uznán vládou v USA jako vůdce spojenecké země. O dva měsíce později byl zvolen prezidentem Československa – nové země, která poprvé jednotila Čechy a Slováky do jednoho státu.
 
Nová socha bude obložena bronzem a bude odhalena někdy v roce 2010. Původní socha byla rovněž vyrobena z bronzu a stála na žulovém podstavci a byla odhalena 4. července 1928. Na základně byla zpráva jak v češtině tak angličtině, která zněla: “Svět musí být bezpečný pro demokracii.” Umístění nového pomníku se bude lišit s ohledem na skutečnost, že komunisté postavili budovu vedle vlakového nádraží v oblasti, kde se nacházel původní pomník ve Vrchlickém parku.

Nová socha bude přesnou replikou té původní. Asi před rokem byla nalezena originální sádrová forma hlavy Wilsonovy sochy ve skladu v České Národního muzea v Praze.  To zaručuje, že socha se bude úzce podobat originálu, který byl vytvořen v roce 1928. Odhadované náklady na přestavění památníku jskou asi 500.000 USD. Pokud máte zájem poslat příspěvek, který si můžete odečíst z daní, prosím, navštivte stránky Amerických Přátel České Republiky: http://www.afocr.org/ pro více informací.

Sources (Zdroje):
AFoCR (special thanks for their edits and information)
US Embassy in Prague

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: