Three Reasons to Read Karel Capek’s Work (Tři Důvody ke Čtení Děl Karla Čapka)

18 01 2009

Článek v ČEŠTINĚ dole (Klikněte na “Read the rest …”)

K. Capek

Karel Capek (1890 – 1935) was a Czech writer, political thinker, and philosopher that was known around the world. You have probably heard about him as an “inventor” of the word “Robot.” He was not only known for his resistance against the Nazis but also the Communists and always promoted a free and democratic Czechoslovakia. His work and pure democratic beliefs are just two of many reasons to read his great books that have been translated into many other languages. You may also find another reason to read his books – it has been 70 years since his death and anybody is able to freely publish his books, making them even more available to the world.

Capek was born in Male Svatonovice, which is now located in the Czech Republic. His father, Antonin Capek, was a doctor and his mother, Bozena Capkova, was a very warm and sensitive individual that influenced his work to the same extent as Capek’s father. He also had a brother, Josef Capek, who collaborated many times with his brother and even their sister, Helena, and wrote a few novels as well.

In high school Karel Capek already started to write poetry and short stories. He also became a librarian for a short period of time during World War I. As a frequent contributor to the daily paper called Lidove Noviny he addressed subjects such as nature, humankind, politics, and aesthetic life. During his theatre productions, Capek met Olga Scheinpflugova, whom he married towards the end of his life. He wrote numerous books for adults and children and his contributions made a large impact on the world’s literature.

You may have also heard that he was the inventor of the word “Robot,” which originated from a Czech word “robota” (labor). The true fact is that his older brother actually coined this word and his statement about how this word originated was published in Lidove Noviny on 24th of December 1933. Karel Capek himself wrote a short letter to an article in Oxford English Dictionary, where he names his brother Josef as the inventor of this term. His original term for robots was “labori” but he did not like it and asked his brother to help him find a more suitable name.

Many of you that grew up during the communist Czechoslovakia or did not grow up in this country at all, may not know that Karel Capek was against the communist regime as well as the Nazis, that just started to invade Europe right before his death. On December 2nd, 1924 he wrote in the Pritomnost (Presence) magazine an essay about why he was not a communist. You can find a translation by Martin Pokorny HERE. We can think of one sentence from his essay that said it all: “The final word of Communism is to rule, not to save; its gigantic slogan is power [moc], not help [pomoc].” When Germans started to invade the country, Capek wrote several proclamations and mementos to warn others of the Nazi threat, signed a letter written by him and other writers to protect Czechoslovak culture, and pledged other organizations to protect freedom of speech.

Karel Capek was honored to meet with the first Czechoslovak President T. G. Masaryk in the beginning of the 1920’s. He was interested in him as a politician as well as an individual. He wrote a biography, a trilogy, called Talks with T.G. Masaryk (Hovory s T.G.Masarykem.) that he wrote from 1928 until 1935. Later on he wrote a fourth part called Mlceni s T. G. Masarykem. They would also meet for regular talks in Capek’s villa for discussions about politics, philosophy, and art. Capek was criticized by many influential people, including his fellow writers. In 1935 he was also publicly attacked and his life and freedom became endangered. His friends offered him help to immigrate to England but he refused. He stated that he had to stay with the nation and decided to not leave the country. About a month later he became ill from a heavy flu and inflammation of kidneys and died on the 25th of December at 6:45 PM.

Today, we will probably see his work more often than it used to be for the last ten years. On December 25th, 2008 it has been exactly 70 years since his death, and Karel Capek is now a “free author.” All copyrights to his work have run out and anybody can publish his books without receiving permissions from his family survivors. Books that he wrote along with his brother will stay protected until 2016 (70 years after Josef Capek’s death). Capek already became a “free author” earlier since the original copyrights used to be only 50 years from the authors’ deaths, but then they were extended to 70 years. So what does it mean for you, readers? His work will become more available to the general public. It has even been speculated that many publishers did not print his books for almost 10 years because they were waiting for the copyrights to expire.

In our title we stated that there are three reasons why we should read his work and as you can see: 1) he was a great writer with many interests in many areas of art and human life, 2) his resistance to the communist regime and Germans made him a brave person who stood out of crowd, and 3) his books will be available to a broad audience due to expiration of copyright on his work.

Karel Capek’s work can be found HERE

***

Masaryk (left) and Capek (right)

Karel Čapek (1890 – 1935) byl český spisovatel, politický myslitel a filozof, který byl znám po celém světě. Pravděpodobně jste o něm slyšeli jako o “vynálezci” na slova “robot.” Byl známý nejen pro svou odolnost proti nacistům, ale i komunisté straně a vždy podporoval svobodné a demokratické Československo. Jeho práce a čisté demokratického přesvědčení jsou jen dva z mnoha důvodů ke čtení jeho skvělé tvorby, které byly přeloženy do mnoha dalších jazyků. Můžete také najít další důvod ke čtení jeho knih – uplynulo již 70 let od jeho smrti, a každý je schopen svobodně publikovat jeho knihy, které tak mohou být dostupné celému světu.

Čapek se narodil v Malých Svatoňovicích, které dnes náleží České republice. Jeho otec, Antonín Čapek, byl lékař a jeho matka, Božena Čapková, byl velmi hodná a citlivé osoba, která ovlivnila jeho práci ve stejném rozsahu jako jeho otec. Čapek měl také bratra, Josefa Čapka, se kterým několikrát spolupracoval a dokonce i jejich sestra, Helena, také napsala několik románů.

Již na střední škole Karel Čapek začal psát básně a krátké povídky. Zároveň se během první světové války stal na krátkou dobu knihovníkem. Jako častý přispěvatel do deníku s názvem Lidové Noviny řešit témata jako je například příroda a zahradnictví, lidstvo, politika, a estetický život. Během svých divadelních produkcí, se Čapek setkal s Olgou Scheinpflugovou, se kterou se oženil krátce ke konci svého života. Byl také autorem mnoha knih pro děti a dospělé, a přispěl ve velkého rozsahu do světové literatury.

Možná jste také slyšeli, že byl vynálezcem slova “robot”, které vzniklo z českého slova “robota” (práce). Skutečným faktem je, že jeho starší bratr vymyslel toto slovo a jeho prohlášení o tom, jak toto slovo vzniklo, bylo publikováno v Lidových novinách dne 24. prosince 1933. Karel Čapek sám napsal krátký článek v Oxfordském slovníku angličtiny, kde určil svého bratra Josefa jako vynálezce tohoto termínu. Jeho původní slovo pro roboty bylo “laboři”, ale nelíbilo se mu a požádal svého bratra, aby mu pomohl najít vhodnější název.

Mnozí z vás, kteří jste vyrůstali v komunistickém Československu anebo jste nevyrůstali v této zemi vůbec, nemusíte vědět, že Karel Čapek byl proti komunistickému režimu, stejně jako nacistech, kteří začali napadat Evropu těsně před jeho smrtí. Dne 2. prosince 1924 Čapek napsal v časopisu Pritomnost esej o tom, proč on nebyl komunista. ZDE můžete najít tento článek. Jen tato jedna věta vysvětluje vše: “Poslední slovo komunismu je vládnout a nikoli zachraňovat; jeho velikým heslem je moc a nikoli pomoc.” Když Němci začali invazi země, Čapek napsal několik proklamací a mementa a varoval ostatní z nacistické hrozby, podepsal dopis napsán jím a dalšími spisovateli na ochranu československé kultury, a žádal další organizace pro ochranu svobody projevu.

Karel Čapek byl poctěn poznáním prvního československého prezidenta T. G. Masaryka okolo roku 1920. Zajímal se o něj jako politika i jako jednotlivce. Napsal životopis, trilogii, nazvanou Hovory s T. G. Masarykem, kterou psal od roku 1928 do roku 1935. Později napsal čtvrtý díl s názvem Mlčení s T. G. Masarykem. Čapek se pravidelně setkával s Masarykem na jednáních ve vile Čapků pro diskuze o politice, filosofii a umění. Čapek byl kritizován mnoha vlivnými lidmi, včetně spisovatelů. V roce 1935 byl také veřejně napaden a jeho život a svoboda byly ohroženy. Jeho přátelé mu chtěli pomoci a požádali ho o emigraci Anglie, ale on odmítl. Uvedl, že chtěl zůstat s národem a rozhodl se, že neopustí zemi. O měsíc později onemocněl z těžké chřipky a zánětu ledvin a umřel na 25. prosince v 6:45 hodin.

Dnes budete mít pravděpodobně možnost vidět jeho práci častěji než během posledních deseti let. Dne 25. prosince 2008 uplynulo přesně 70 let od jeho smrti, a Karel Čapek je nyní “volným autorem.” Veškerá autorská práva k jeho práci vypršela a kdokoliv může publikovat jeho knihy, aniž by musel obdržet povolení od jeho rodinných příslušníků. Knihy, které napsal spolu se svým bratrem, zůstanou chráněny do roku 2016 (což bude 70 let od úmrtí Josefa Čapka). Čapek se již stal “volným autorem” dříve, neboť původní autorská práva byla pouze 50 let od úmrtí, ale pak byla prodloužena na 70 let. Co to tedy znamená pro vás, čtenáře? Jeho práce bude k dispozici široké veřejnosti. Bylo dokonce spekulováno, že mnoho vydavatelů netisklo jeho knihy během posledních 10 let, protože čekali, až autorská práva vyprší.

V našem titulku jsme uvedli, že existují tři důvody, proč bychom měli číst jeho práci a jak je vidět: 1) byl skvělým spisovatelem s mnoha zájmy v mnoha oblastech lidského života a umění, 2) byl velmi odvážný a stál za svým, když odporoval vůči komunistickému režimu a Němcům a tím vystupoval z davu mnoha jiných, a 3) jeho knihy budou k dispozici širokému publiku díky vypršení autorských práv na jeho dílo.

Díla od Karla Čapka ZDE

Sources (Zdroje):
Wikipedia
capek.misto.cz
Centrum.cz

***
HOME

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: