Europe Still Occupied by Russia – Twenty Years Later! (Evropa Stále Obsazena Ruskem – O Dvacet Let Později!)

20 01 2009

Článek v ČEŠTINĚ dole (Klikněte na “Read the rest …”)

It has been twenty years since the fall of communism. When we look back, we are amazed how different we used to live. It could seem that the former Eastern Bloc countries have moved on towards independence and freedom, but is it really true? The recent affair with Russian natural gas showed us again how much these countries are still dependent on this powerful country. This was a tough time for Europe, but it showed that EU countries could overcome this burden by helping each other during tough times. What will they do to make sure this won’t happen again?

Many of you probably watched or read about the natural gas situation in Europe. It has been a top issue in the news for at least two weeks. Here is a brief summary about the natural gas situation:

  • – Ukraine’s gas company Naftogaz was informed by Russian gas company Gazprom that they owe almost 2 billion dollars for gas “stolen” by the Ukraine. The Ukraine denies stealing the gas and blames shortages on a “technical” issue. Representatives of both countries agree on natural gas price increase to cover this debt but the Ukrainian President Viktor Juscenko vetoes this agreement. Russia still seeks payments for the debt and insists on signing the agreement.
  • – No rational communication done to make a new agreement and flow of gas to Ukraine is reduced on January 1st, 2009. Natural gas supply is halted completely on January 7th, 2009. Russia publicly states that Ukraine is stealing their gas that is used for other customers. Slovakia and Bulgaria, countries completely dependent on these supplies, are hit the hardest. Many public organizations and private companies are affected. People are freezing in their homes.
  • – Slovakia and Bulgaria receive help from EU: The Czech Republic and Slovakia work as a team again – Slovakia receives natural gas for its consumption. EU also pledges to send more gas to Slovakia and also provides financial support for Bulgaria to extend transit pipelines from Greece. Bulgargaz then receives natural gas from Greece’s state-run gas company DEPA.
  • – New negotiations start between Naftogaz, Gazprom, and the rest of Europe. European countries threaten Ukraine and Russia with sanctions. On January 19th, after almost two weeks from the halt, a new agreement is signed and Europe can expect natural gas supply soon.

 
Why are so many European countries still dependent on Russian natural resource supplies? A 70-year old widow from Bulgaria said to the NY Times: “This is a war without weapons … I am cold and angry. We have been always dependent on Russia, and this crisis shows that the situation hasn’t changed. Instead of bombs or missiles, they want us to freeze to death.” Slovak Prime Minister Robert Fico even threatened to reopen a Slovak nuclear power plant that was closed per European Commission request.

Some European countries were hit harder than other ones. Even countries like Germany, France, and Austria felt the natural gas shortage impact but to a lesser extent than others due to their strategic reserves and alternative supplies. The gas transit was initiated today and Europe should receive its new gas supplies by Thursday. Was this a test with a valuable lesson? Twenty years ago, Eastern Bloc countries, including the Czechs and Slovaks, celebrated their freedom. How much freedom did they really get? Does Russia have more or less influence on Europe now than during the Cold War?

***
[ad#co-2]

Eastern Bloc Map

Uplynulo již dvacet let od pádu komunismu, a když se podíváme zpět, jsme ohromeni, jak rozdílně jsme tenkrát žili. Zdá se, že země bývalého východního bloku vykročili směrem k nezávislosti a svobodě, ale je to skutečně pravda? Nedávná aféra s ruským zemním plynem nám opět ukázala, jak jsou tyto země ještě stále závislé na této mocné zemi. Toto období bylo velmi těžké pro Evropu, ale ukázalo, že země EU byly schopné překonat toto břemeno a pomohly si navzájem během těchto těžkých časů. Co udělají pro to, aby se ujistili, že se to nebude opakovat?

Mnozí z vás nejspíš sledovali situaci o zemním plynu v Evropě anebo se o ní někde dočetli. Bylo to top téma v mnoha médiích po dobu nejméně dvou týdnů. Zde je stručný přehled o této situaci:

  • – Ukrajinská plynárenské společnosti Naftogaz byla informována Ruskou plynárenskou společností Gazprom, že jim dluží téměř 2 miliardy dolarů za “ukradený” plyn, který byl použit pro Ukrajinu. Ukrajina popírá krádež plynu a vysvětluje, že ztráta plynu byla způsobena “technickými” problémy. Zástupci obou zemí se dohodli na zvýšení ceny zemního plynu na pokrytí tohoto dluhu, ale ukrajinský prezident Viktor Juščenko tuto dohodu vetoval. Rusko stále žádá o zaplacení dluhu, a trvá na podpisu smlouvy.
  • – Žádné racionální komunikace o nové smlouvě nebyly učiněny a 1. ledna 2009 byl průtok plynu na Ukrajinu snížen. 7. ledna 2009 jsou dodávky zemního plynu kompletně zastaveny. Rusko veřejně uvádí, že Ukrajina krade jejich plyn, který byl určen pro jiné zákazníky. Slovensko a Bulharsko, země zcela závislá na těchto dodávkách, dopadly na tom nejhůře. Mnoho veřejných organizací a soukromých společností jsou ovlivněny. Lidé mrznou ve svých domovech.
  • – Slovensko a Bulharsko obdrželi pomoc od EU: Česká republika a Slovensko opět spolupracují jako tým – Slovensko získává zemní plyn pro svou spotřebu. EU se rovněž zavazuje k zaslání více plynu na Slovensko, a také poskytuje finanční podporu pro Bulharsko k rozšíření tranzitních plynovodů z Řecka. Bulgargaz posléze získává zemní plyn z Řecka od plynárenské společnosti DEPA.
  • – Nová jednání mezi Naftogaz a Gazprom a zbytkem Evropy byly zahájeny. Evropské země hrozí Ukrajině a Rusku sankcemi. Dne 19. ledna, po téměř dvou týdnech od zastavení plynu, je nová smlouva podepsána a Evropa může očekávat v nejbližší době nové dodávky zemního plynu.

Proč je stále tolik evropských zemí závislých na ruských dodávkách přírodních zdrojů? 70-letá vdova z Bulharska řekla pro NY Times: “Toto je válka beze zbraní … Je mi zima a mám vztek. Byli jsme vždy závislí na Rusku, a tato krize ukazuje, že situace se nezměnila. Místo bomb nebo řízených střel teď chtějí, abychom umrzli k smrti.” Slovenský premiér Robert Fico dokonce pohrozil znovuotevřením slovenské jaderné elektrárny, která byla uzavřena na žádost Evropské komise.

Některé evropské země byly postiženy více než jejich sousedé. Dokonce i země jako Německo, Francie a Rakousko cítili vliv nedostatku zemního plynu, ale v menší míře než ostatní země, vzhledem ke svým strategickým rezervám a alternativním zdrojům. Dnes byl tranzit plynu zahájen a Evropa by měla obdržet nové dodávky plynu někdy ve čtvrtek. Byla to těžká zkouška s ocenitelným poučením? Před dvaceti lety země východního bloku, včetně Čechů a Slováků, slavili svou svobodu. Kolik svobody ale opravdu získali? Má Rusko větší či menší vliv na Evropu v současné době než mělo v období studené války?

 

Sources (Zdroje):
NY Times.com
BBC.co.uk
Centrum.cz

***
HOME

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: